به گزارش «نود اقتصادی» مقایسه سهم استان‌ها از تسهیلات بانکی طی ۱۱ سال اخیر نشان می‌دهد سیاست‌های تمرکززدایی در کشور چندان موفق نبوده است، به‌طوریکه در مهرماه سال ۱۳۹۰ نزدیک به ۳۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کشور (مانده جاری+غیرجاری) حدود ۵۳/۶ درصد آن مربوط به تهران و ۴۶/۴ درصد آن نیز در اختیار سایر استان‌ها بوده است. 

در مهر ۱۴۰۱ که آخرین آمار تسهیلات و سپرده‌های بانکی کشور منتشر شده، از ۴۷۱۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی، حدود ۵۹/۵ درصد آن در اختیار استان تهران و ۴۰/۵ درصد آن نیز در اختیار سایر استان‌ها بوده است. 

قابل ذکر است بانک مرکزی ایران دلیل تمرکز ۶۰ درصدی تسهیلات در استان تهران را تمرکز دفاتر اداری شرکت‌های استان‌های دیگر در پایتخت می‌داند. 

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای فهم بهتر نابرابری در دریافت تسهیلات بانکی بین استان‌ها و تمرکززدایی از تسهیلات بانکی، در مرحله اول لازم و ضروری است حساب‌وکتاب شرکت‌های استانی (عمدتا دریافت تسهیلات و سپرده‌گذاری) به همان استان محل احداث کارخانه منتقل شود.

 

خبرنگار: اسماعیل کوهی مقدم