در همین رابطه ببینید:

کشور را در شرایط منفی و زیر صفر از دولت قبل تحویل گرفتیم
ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اوراقی که دولت قبل منتشر کرده ، پرداخت می‌کنیم
قیمت‌ها را نمی‌توانیم دستوری به شهریور ۱۴۰۰ برگردانیم