در همین رابطه ببینید:

کشور را در شرایط منفی و زیر صفر از دولت قبل تحویل گرفتیم
مصارف کشور در دولت روحانی از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید
قیمت‌ها را نمی‌توانیم دستوری به شهریور ۱۴۰۰ برگردانیم