در همین رابطه ببینید:

ماهانه ۱۵ هزار میلیارد تومان بابت اوراقی که دولت قبل منتشر کرده ، پرداخت می‌کنیم
مصارف کشور در دولت روحانی از ۸۹ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰۷ هزار میلیارد تومان رسید
قیمت‌ها را نمی‌توانیم دستوری به شهریور ۱۴۰۰ برگردانیم