به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، مانده بدهی جاری و غیرجاری شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده به این بانک تا پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان رسیده که از این مقدار، حدود ۷۹ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان جاری و ۱۲۷۹ میلیارد تومان نیز غیرجاری ثبت شده است. 

قابل ذکر است مانده ۸۱ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده درحالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۹ کل تسهیلات پرداختی به ۲۷ هزار و ۸۴ بنگاه کوچک و متوسط ایران حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.