به گزارش «نود اقتصادی»، رئیس کل بانک مرکزی طی احکام جداگانه ای، محمد نادعلی ، محمود نادری و حمید آذرمند  را به ترتیب به عنوان مدیرکل عملیات پولی و اعتباری، مدیر اداره عملیات بازار باز و مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید منصوب کرد.