به گزارش «نود اقتصادی»، حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: از نحوه و چگونگی ورود عمده افراد محترمی که با رویکرد انکار و رد به “اقتصاد اسلامی” می پردازند این واقعیت استنباط می شود که ضرورت دارد به جای اینکه توضیح داده شود “اقتصاد اسلامی “ چه هست ، اولویت دارد که برای آنان تبیین شود “ اقتصاد اسلامی “ چه نیست. زیرا تا زمانی که منکران، ماهیت آنچه را که منکر آن هستند نشناسند و در نتیجه در انتشار دیدگاه های خودشان،  به مواردی اشاره کنند که « اقتصاد اسلامی» نبوده و صرفا پنداشته های آنان از « اقتصاد اسلامی» است، منطقا امکان بحث و نقد عالمانه پیرامون « موضوع» مقدور نمی شود به این دلیل که از لوازمات اولیه محاجه علمی، اشتراک بر مفاهیم واحد از موضوع مورد بحث است.

وی بیان کرد: براین اساس متذکر می شود که تحقیقا “اقتصاد اسلامی “ اقتصاد رژیم های سیاسی منسوب به اسلام نیست و اینگونه نمی باشد که به عنوان مثال چون در ایران نظام سیاسی ،اسلامی است پس اقتصاد جمهوری اسلامی هم ، همان اقتصاد اسلامی است.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: ساده ترین دلیل بر این حقیقت آن است که در کشور های متعددی، اقتصاد اسلامی موضوع تحقیق و تدریس و مباحثه است اما اصولا نظام سیاسی آن کشور ها ، اسلامی نمی باشد.

حسن سبحانی گفت: از سوی دیگر نسبت دادن اقتصاد ایران و وضعیت غم انگیز اقتصادی آن به “اقتصاد اسلامی “و انتساب بانکداری هرگز “غیر ربوی نشده آن “ به بانکداری اسلامی، تحقیقا و صرفا در یک نگرش خوش بینانه به موضوع ، حاکی از نشناختن « اقتصاد و مالیه اسلامی» است.