به گزارش «نود اقتصادی»، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد اظهار داشت: در اولین چهارشنبه شهریور (پنجم شهریورماه) در هفته دولت نسبت به عرضه صندوق دارادوم اقدام خواهد شد. در این خصوص هماهنگی لازم با وزارت نفت انجام شده است.