به گزارش «نود اقتصادی»، هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اظهار داشت: شیوع ویروس کرونا برای کل جهان بود. اما تعدادی کارفرمایان سوء استفاده کردند و کارگاه خود را تعطیل کردند.

وی بیان کرد: دولت باید به این مسئله توجه کند که کارگری که در منزل بنشیند از کجا می تواند معیشت خانواده خود را تأمین کند؟ کارفرمایان از این مسئله سوءاستفاده کردند و تعداد زیادی از کارگران خود را به بهانه های مختلف اخراج کردند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: عداد زیادی کارگر فصلی بیکار شدند. بخش زیادی از کارگران در شهرهای زیارتی و مسافرتی مانند افرادی که خدمات زائر، نظافت مسافرخانه ها، هتل ها، چرخی های راه آهن و فرودگاه را انجام می‌دادند، بیکار شدند. این دسته از افراد مشکل اساسی برای ارتزاق دارند.