به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی بانک اقتصادنوین، در پایان سال ۱۳۹۸ مانده مطالبات غیرجاری این بانک به ۶/۷ هزار میلیارد تومان رسیده که ۶۹ درصد آن معادل ۴هزار و ۶۶۳ میلیارد تومان مربوط به ۷ خانواده است.

محمدمهدی حسینی با هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان در رتبه اول، گروه استراتوس که متعلق به خانواده صدرهاشمی‌نژاد است، با هزار و ۵۷ میلیارد تومان در رتبه دوم، خانواده طباطبایی با ۶۲۵ میلیارد تومان در رتبه سوم، خانواده گرامی (گروه گلستان) با ۶۱۱ میلیارد تومان در رتبه چهارم، خانواده ایزدپناه با ۵۹۱ میلیارد تومان در رتبه پنجم، خانواده محمدحسین محمدپور با ۲۶۶ میلیارد تومان در رتبه ششم و خانواده احمدحسینی نیز با ۲۴۴ میلیارد تومان در رتبه هفتم، هفت خانواده یا شخص حقیقی هستند که درمجموع تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۹ درصد از مطالبات معوق بانک اقتصادنوین متعلق به آنها بوده است.