به گزارش «نود اقتصادی»، آلبرت بغزیان تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: اگر دولت نقدینگی حاصل از فروش اوراق را خرج پروژه‌های عمرانی کند، طبیعتا در بلندمدت برای اقتصاد سودده خواهد بود و تورم چندانی به همراه ندارد. اما اگر همچون سنوات قبل دولت نقدینگی حاصل از فروش اوراق را خرج بودجه جاری کشور کند، طبیعتا باید آن را تورم‌زا دانست؛ تورمی که در بلندمدت شکل می‌گیرد و دولت به‌نوعی مالیات سال‌های آینده را پیش‌خور کرده و تورم کنونی را به آینده موکول می‌کند.