به گزارش «نود اقتصادی»، محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: رهبری ۱۴ سال است که بر حوزه اقتصاد تاکید دارند. بعضی جریانات این قبیل سوالات را مطرح می کنند که چرا حوزه های امنیت و دفاع کشور به این اندازه برجسته نیست؟ جریاناتی نیز مثل حوزه های علمیه این سوال را داشته اند که چرا مقوله فرهنگ تا این اندازه برجسته نیست؟ پاسخ ما این بوده که وقتی معاش مردم مختل شود دین آنها زیر سوال می رود و بنابر احادیث و روایات کسی که معاش او تامین نیست دین و ایمان او نیز از دستش در می رود.

وی بیان کرد: اولین چالش پیش روی نامگذاری های سال نبود درک مفهومی صحیح است. این موضوع در بحث جهش تولید یا جهش اقتصادی می‌تواند قوی تر باشد چرا که با این نامگذاری ها میتوان برخورد تشریفاتی و فرمایشی صورت بگیرد و در تحقق آن با چالش مواجه شویم. بنابراین درک صحیح مفهومی بسیار مهم است و به تبیین های شفاف نیاز دارد. کندن از زمین تا رسیدن به سقف پرواز را جهش می گویند.