علی سعدوندی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی- با توجه به شرایط فعلی کشور چاره‌ای نیست جز آنکه هدفمندی یارانه‌ها به‌گونه‌ای که در ابتدای دهه ۹۰ انجام می‌شد، دوباره تکرار شود. در واقع توصیه این است که قیمت حامل‌های انرژی به بازار سپرده شود اما درآمد حاصل از آن میان دهک‌های مختلف درآمدی توزیع شود.

هشدار مهم این است که نباید آزادسازی حامل‌های انرژی فرصتی برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شود چرا که در این صورت کسری بودجه خانوار افزایش می‌یابد و از محل کسری بودجه خانوار است که کسری بودجه دولت جبران می‌شود.

نتیجه این اتفاق بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور است چرا که رکود را تعمیق می‌کند و این رکود منجر به کاهش برخی منابع درآمدی دولت مانند درآمدهای مالیاتی می‌شود. اینجاست که باید میزان یارانه‌های پنهان احصا و به طور مساوی میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود و فقط آن میزان از هزینه‌های دولت که به‌دلیل آزاد‌سازی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند از محل آزاد‌سازی قیمت تأمین شود اما بیش از آن و به معنای جبران کسری بودجه کشور نباید از این محل تأمین شود.