به گزارش «نود اقتصادی» در چند ماه اخیر بانک مرکزی علاوه بر حذف آمارهای مربوط به تورم و قیمت هفتگی اقلام از برنامه کاری خود، بسیاری از اطلاعات اقتصادی کشور را با تاخیر زمانی چند ماهه منتشر می‌کند. برای مثال کارنامه دخل و خرج دولت که یکی از مهمترین آمار موردنیاز تحلیل‌ها و پژوهش‌های اقتصادی است که در همه کشورها حداکثر با تاخیر یکماهه منتشر می‌شود، این درحالی است که آخرین گزارش بانک مرکزی از عملکرد مالی و بودجه دولت مربوط به چهار ماه گذشته یعنی آذرماه ۹۷ است!