به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا مهدیار اسماعیلی رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن: با اجازه مقام معظم رهبری قرار است صندوق توسعه ملی ۸۰ هزار میلیارد تومان برای ساخت مسکن به ما بدهد.