به گزارش «نود اقتصادی»، از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا ۲۶ دیماه درمجموع طی ۳۴ نوبت حراج اوراق توسط بانک مرکزی، دولت حدود ۶۶ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان از اوراق تامین مالی کرده است. این مقدار در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ حدود ۶۶ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بوده است. 

به‌عبارتی، طی ۱۰ ماهه سال جاری تامین مالی دولت از اوراق فقط ۴۴۵ میلیارد تومان معادل ۷/. درصد افزایش یافته است. این درحالی است که اگر دولت به‌اندازه افزایش تورم اوارق منتشر می‌کرد رقم آن در ۱۰ماهه به حدود ۹۵ تا ۹۶ هزار میلیارد تومان می‌رسید.