به گزارش «نود اقتصادی» بررسی تفصیلی عملکرد سال ۱۴۰۰ بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ازدواج نکات عجیبی دارد.

بررسی این موارد در ۴ بخش نشان می‌دهد در بخش حجم منابع قرض‌الحسنه (نمودار یک) بانک‌های ملت، صادرات، تجارت، سپه، رفاه و ملی به ترتیب با ۱۷۰، ۱۳۰، ۱۱۷، ۷۶، ۶۶ و ۶۱ هزار میلیارد تومان، بیشترین سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز را داشته‌اند. همچنین کمترین منابع قرض‌الحسنه مربوط به بانک‌های ایران و ونزوئلا، سرمایه و موسسه ملل بوده است. 

در بخش مبلغ وام ازدواج پرداختی (نمودار دو)، بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت، سپه رفاه به ترتیب با ۱۹/۷، ۱۳، ۱۱، ۹، ۷/۵ و ۴/۳ هزار میلیارد تومان بیشترین تسهیلات را پرداخته‌اند. بانک سرمایه هیچ پرداختی نداشته و بانک‌های ایران و ونزئلا و خاورمیانه نیز کمترین پرداخت را داشته‌اند.

 اما مقایسه میزان سهم وام ازدواج پرداختی از کل منابع قرض‌الحسنه بانکها (نمودار سه) نشان می‌دهد بهترین عملکرد مربوط به بانک کشاورزی، مسکن، ملی، مهر امام رضا و موسسه ملل بوده است. در این بانک‌ها سهم وام قرض‌الحسنه پرداختی از کل منابع قرض‌الحسنه به ترتیب ۴۳/۴ درصد، ۳۴/۳ درصد، ۳۲/۲ درصد، ۳۱ درصد و ۲۲/۵ درصد بوده است. در این بخش بدترین عملکرد مربوط به بانک‌های خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، کارآفرین و پاسارگاد بوده است. این بانکها که برخی از آنها همچون بانک پاسارگاد یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی است، حتی ۱ درصد از منابع قرض‌الحسنه را نیز به وام ازدواج تخصیص نداده‌اند.  

نمودار چهارم مربوط به درصد متقاضیانی است که بانک موردنظر به تقاضای وام ازدواج آنها جواب رد داده یا شرایط دریافت وام را آنقدر سخت کرده که افراد از دریافت وام منصرف شوند. بدترین عملکرد در این بخش مربوط به بانک‌های پاسارگاد، موسسه ملل، مهر امام رضا، سامان، پارسیان و صنعت و معدن است. برای مثال بانک پاسارگاد به ۷۴ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ رد داده است. این مقدار برای موسسه ملل ۵۶ و برای مهر امام رضا ۴۶ درصد بوده است. 

قابل ذکر است اگر مجموع چهار شاخص را در نظر بگیریم، بهترین عملکرد برای بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی‌شده است. اما بدترین عملکرد نیز مربوط به بانک‌های خصوصی بوده که در راس آنها می‌توان به بانک‌های پارساگاد، سرمایه، خاورمیانه و شهر اشاره کرد.