ببینید:

 براحتی می‌توان با تامین مالی از بورس، سالانه یک میلیون مسکن ساخت  (۱)
ممکن است بعد از پایان وعده مسکن سازی، به دلیل بیکاری، اقتصاد ورشکست شود(۲)
برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی، از نظر مصالح ساختمانی کمبودی نداریم(۳)
ممکن است مصالح کم بیاید(۴)