به گزارش «نود اقتصادی» تعداد شاغلان در سن بالای ۶۵ سال از ۵۱۶ هزار و ۸۴۷ نفر در سال ۱۳۹۰ با افزایش ۱۶ هزار و ۷۲۴ نفری به ۵۳۳ هزار و ۵۷۱ نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

نکته قابل‌تامل اینکه در این دوره برخلاف کاهش ۱۴ هزار نفری شاغلان بالای ۶۵ سال در مناطق روستایی، در مناطق شهری کشور شاغلان بالای ۶۵ سال نزدیک به ۳۱ هزار نفر افزایش یافته است.

قابل ذکر است افزایش تعداد شاغلان بالای ۶۵ سال به منزله بدتر شدن معیشت خانوار و گسترش فقر بوده که سرپرست سالمند خانوار را مجبور به ورود به بازار کار کرده است.