به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای استخراج شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، طی سال گذشته از مجموع ۲۳ میلیون و ۷۱۰ هزار شاغل ایرانی، تعداد ۱۷ میلیون و ۸۱۰ هزار نفر دارای بیمه شغلی و ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز فاقد بیمه شغلی، مزایای بازنشستگی و خدمات اجتماعی بوده‌اند که در اصطلاح از آنها به عنوان شاغلان غیررسمی یاد می‌شود.