به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای بانک مرکزی در مردادماه امسال از۶ میلیون و ۹۰۸ هزار فقره چک به ارزش ۲۰۲ هزار میلیارد تومان، بلحاظ تعداد ۱۰/۷ درصد از چک‌ها و بلحاظ مبلغ حدود ۱۴/۸ درصد از چک‌های صادر شده برگشت خورده‌اند. این درحالی است که در مرداد سال ۱۳۹۹ از ۸/۵ میلیون فقره چک به ارزش ۱۹۴ هزار میلیارد تومان، بلحاظ تعداد ۹/۳ درصد و بلحاظ مبلغ ۹/۸ درصد از چک‌ها برگشت خورده بودند.

به عبارتی طی مرداد سال جاری از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان چک، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و در مرداد سال ۹۹ از ۱۹۴ هزار میلیارد تومان چک حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان آن برگشت خورده بود.

قابل ذکر است برگشت تعداد زیادی از چک‌ها در مرداد امسال درحالی است که چندین ماه از اجرای قانون جدید چک می‌گذرد. به نظر می‌رسد این شرایط اقتصادی دشوار و رکود حاکم بر بازار است که باعث افزایش چک‌های برگشتی شده است.