به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی تلفیقی شرکت دولتی بیمه ایران، حجم زیان انباشته این شرکت در پایان سال مالی ۱۳۹۹ به بیش از ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بیمه

قابل ذکر است زیان انباشته بیمه ایران در پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۷ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال گذشته تنها ۳۴۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.