به گزارش «نود اقتصادی»، مرتضی عزتی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس اظهار داشت: عامل اثرگذار بر افزایش نرخ ارز، تحولات کشور افغانستان است چراکه مقداری از منابع ارزی کشورمان از مسیر صادرات به افغانستان و صادرات مجدد از این کشور تامین می‌شود و کاهش فعالیت‌های تجاری با این کشور باعث شده التهاباتی ایجاد شود و نامعلوم‌بودن شرایط و آینده افغانستان هم در بازار ارز ایران اثر گذاشت.