به گزارش «نود اقتصادی»، جدیدترین گزارش رسمی دفتر مطالعات پایه آب شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می دهد که میزان ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به 25 میلیارد و 490 میلیون مترمکعب رسیده است.

این رقم در مقایسه با میزان ذخایر آب در مدت مشابه سال گذشته کاهشی 4 درصدی دارد. همچنین میزان ورودی آب به مخازن سدهای کشور نیز در 25 روز نخست سال آبی جاری با کاهش 9 درصدی و میزان خروجی آب از مخازن سدهای کشور نیز با کاهش 18 درصدی نسبت به زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است.

طبق اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، ظرفیت کل مخازن سدها بر اساس آخرین هیدروگرافی 50.5 میلیارد مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها درحال حاضر50 درصد است.