به گزارش «نود اقتصادی»، سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا، با یک رشد یک هزارو ۴۰۶ درصدی در نیمه نخست امسال، به رقم ۳۰۱۱ ریال رسیده است.

سود خالص هر سهم شرکت بیمه سینا در مدت زمان مشابه سال قبل، چیزی در حدود ۲۰۰ ریال بوده است.

افزایش در رشد شاخص های مهم مالی سینا، فقط به سود خالص هر سهم "وسین" محدود نشده است.

چرا که این شرکت بیمه ای در تحقق سود عملیاتی  هم یک جهش رو به جلو داشته و رکورد رشد ۱۴۸۸ درصدی را برای خود به ثبت رسانده است.

سود عملیاتی شرکت بیمه سینا در نیمه نخست امسال به رقم ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده، حال آنکه سود عملیاتی این شرکت در مدت زمان سال قبل فقط ۲۷ میلیارد تومان بوده است.

گزارش ها نشان می دهد که سود انباشته این شرکت بیمه ای در پایان شهریور ماه امسال با رشدی زیادبه رقم ۳۹۵ میلیارد تومان رسیده است.

سود انباشته این شرکت بیمه ای در انتهای سال ۹۸ حدود ۱۴ میلیارد تومان بوده است.