به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران اظهار داشت: اکنون همه مردم و اصناف تحت فشار قرار دارند و بسیاری از کسب و کارها با مشکل روبه رو شدند و تنگناهای اقتصادی کشور نیز این مسئله را پیچیده‌تر کرده است. بسیاری از مشاغل ناچار به تعطیلی شدند و با توجه به اینکه مسافرکشی غیرقانونی و خارج از ضابطه همیشه یک راه برای امرار معاش افرادی بوده که بیکار می‌شوند، در این مدت حتی تعداد افراد متقاضی برای ورود به شغل تاکسیرانی بیشتر هم شده است.