به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا کلامی، دبیر ستاد تنظیم بازار اظهار داشت: باید بررسی می کردیم، تا ببینیم آیا امکان تأمین کَره از محل تولید داخل وجود دارد یا خیر؟ بنابراین در جلسه روز گذشته ستاد تنظیم بازار، با بررسی شیر خام، هزینه های مرتبط با گرفتن چربی و تبدیل به کره داخلی و سایر موارد موثر، سقف قیمت کره داخلی را به هر کیلو ۸۰ هزار تومان و کره ۱۰۰ گرمی به ۸ هزار تومان افزایش یافت.

وی بیان کرد: تکیه به کره تولید داخل بر این اساس انجام شد تا ضمن قطع وابستگی به واردات، این نیاز را در داخل تأمین کنیم. حال که قرار است کره مصرفی کشور را در داخل تأمین کنیم، باید از خروج چربی ( کره، خامه و شیر خشک) که برای مصرف داخل نیاز است، به خارج از کشور جلوگیری کنیم.