ببینید:

کرونا بر صادرات ایران بین ۱۵ تا ۲۰ درصد اثر گذاشته است

چرا جمهوری اسلامی باید سهم بیشتر تجارت خود را به سمت ۱۵ کشور همسایه معطوف کند؟

چرا روسیه برای اقتصادِ ایران منفعت دارد؟/ از ۲۳۸ میلیارد دلار واردات روسیه، سهم ایران فقط ۳۰۰ میلیون دلار است!

چرا رابطه اقتصادی با قزاقستان برای ما خیلی مهم است؟

از واردات ۲۹ میلیارد دلاری قطر، سهم ایران فقط ۲۳۰ میلیون دلار است!

غفلت ایران از بازار مصرفی ۳۶ میلیارد دلاری کشور کویت!

استفاده ۵۰۰ میلیون دلاری از پتانسیل ۵ میلیارد دلاری بازار عمان!

سهم ۴ میلیارد دلاری ایران از واردات ۲۶۰ میلیارد دلاری امارات!