به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران طی سال گذشته میانگین درآمد روستاییان کشور سالانه ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان یا به  عبارتی ماهانه نزدیک به ۲/۵ میلیون تومان بوده است.

همچنین در بین دهک‌های مختلف، درآمد ماهانه دهک دهم ۶/۸ میلیون تومان، دهک نهم (پردرآمدترین دهک) حدود ۴ میلیون تومان، دهک هشتم ۳/۲ میلیون تومان، دهک هفتم ۲/۶ میلیون تومان، دهک ششم ۲/۲ میلیون تومان، دهک پنجم ۱/۸ میلیون تومان، دهک چهارم ۱/۵ میلیون تومان؛ دهک سوم ۱/۲ میلیون تومان، دهک دوم ۸۳۰ هزار تومان و دهک اول (کم‌درآمدترین دهک) نیز حدود ۴۱۰ هزار تومان بوده است. 

براین اساس از آنجایی‌که مجموع درآمدهای افراد در دهک‌های مختلف شامل همه کمک‌های دولتی، یارانه‌ها، درآمدهای پولی و غیرپولی خانوار است، پرواضح است که بیش از دو میلیون نفری که در دهک اول قرار دارند، در بدترین شرایط معیشتی هستند.

قابل ذکر است براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷، سقف خالص پرداختی ماهانه به مدیران و کارکنان مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری حدود ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۷ بوده است. با فرض اینکه این حقوق و مزایای مسئولین دولتی تاکنون به حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه رسیده باشد، درآمد ماهانه بیش از ۲ میلیون روستایی معادل نصف روز برخی از مسئولین دولتی و غیردولتی خواهد بود.