ببینید:از فرصت تاریخی بورس استفاده نمی‌کنند؛ ممکن است دیگر از این فرصت‌ها پیش نیاید