ببینید:

تناقضات آماری وزارت صمت درباره نیاز کشور به چادر مشکی

۸۵ درصد نیاز پارچه چادر مشکی کشور از خارج تامین می‌شود!

قیمت هر قواره چادر مشکی در بازار چقدر تمام می‌شود؟