ببینید: ۸۵ درصد نیاز پارچه چادر مشکی کشور از خارج تامین می‌شود!