ببینید:

تناقضات آماری وزارت صمت درباره نیاز کشور به چادر مشکی

۸۵ درصد نیاز پارچه چادر مشکی کشور از خارج تامین می‌شود!