ببینید:

بازار ارز در ایران شبه انحصاری است و عرضه کننده مطلق ارز در ایران تقریبا دولت است

خانوار دهک اول ۱۰۰ سال طول می‌کشد تا یک خانه بخرد!

میزان مطلق سرمایه برای اولین بار طی ۳۰ سال اخیر در سال ۹۸ منفی خواهد شد

سیاستگذاری اشتباه دولت در بازار سکه ۱۷ هزار میلیارد تومان سود بادآورده نصیب بخش‌های غیر مولد کرد