به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش مرکز آمار ایران قیمت مسکن در تهران از 91 هزار تومان در نیمه اول سال 79 به 6 میلیون و 898 هزار تومان در نیمه اول سال 97 رسیده و در واقع با رشد 75 برابری رو به رو شده است.

این در حالی است که قیمت مسکن در مراکز استانها در نیمه اول سال 79، به طور متوسط 79 هزار تومان بوده که در نیمه اول سال 97 به طور متوسط به یک میلیون و 286 هزار تومان رسیده و 16 برابر شده است. بنابراین رشد قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به سایر مراکر استانها طی دو دهه اخیر بیش از 4 برابر  بوده است.