اسماعیل لله گانی، رئیس هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران، با ارسال توضیحاتی به «نود اقتصادی» اعلام کرد با استناد به رای تجدید نظر دادگاه بدوی، در زمره مدیران نجومی بگیر قرار ندارد.

نود اقتصادی» امروز در خبری عنوان کرده بود که "اسماعیل لله گانی" مدیرعامل معزول و نجومی بگیر بانک صادرات در حال حاضر ریاست هیات مدیره شرکت داده پردازی ایران، شرکت فرعی وابسته به بانک رفاه کارگران را بر عهده دارد.

لله گانی، در ادامه توضیحات خود به خبرنگار ما اظهار کرده که طبق نامه دیوان محاسبات کشور در زمان مدیریت او بر بانک صادرات هیچگونه تخلفی در زمینه پرداخت حقوق به او صورت نگرفته است.

درانتهای توضیحات او هم آمده است که پاداش هیات مدیره شرکت متعلق به سهامدار حقوقی یعنی بانک رفاه کارگران و شرکت‌های زیرمجموعه بوده و به اعضای حقیقی هیات مدیره از جمله اینجانب وجهی پرداخت نشده است.