به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای رسمی قیمت سیب زمینی در ۱۶ ماه گذشته چیزی در حدود ۶ هزار تومان افزایش یافته و از ۲۰۰۰ تومان به ۷۷۹۰ تومان رسیده است.