به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های آماری شرکت توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد در پایان روز گذشته به جز استان خراسان رضوی، در تمامی استان‌های کشور وضعیت پایدار شبکه تثبیت و در محدوده سبز مصرف  قرار گرفته است.

مطابق بررسی‌های شرکت توانیر همکاری مردم در کاهش و انتقال مصرف به ساعات غیر پیک مصرف، موجب شده مصرف برق کشور از وضعیت قرمز به وضعیت سبز برگردد.