به گزارش «نود اقتصادی» به دنبال توقف تهیه و انتشار آمارهای نرخ تورم و گزارش هفتگی قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی از سوی بانک مرکزی در پایان پاییز سال گذشته، آمارهای بخش پولی و بانکی (شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانک و موسسات اعتباری غیربانکی) و آمارهای بخش مالی و بودجه (شامل جداول وضعیت بودجه عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی دولت) نیز از آذر سال گذشته منتشر نشده است.