رئیس شورای تامین دام با بیان انکه قیمت دام زنده در نقاط مختلف کشور۳۲ تا ۳۶ هزار تومان به فروش می رسد گفت: نرخ این محصول و گوشت قرمز در خرداد ماه کاهش مجدد دارد و پیش بینی می شود که قیمت هر کیلوگرم لاشه گوسفندی به۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برسد.

منصور پوران درباره نرخ گوشت قرمزی که با ارز نیمایی به کشور وارد شده است اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم لاشه دام وارداتی تحویلی بدون دنبه به خرده فروشان 78 تا 79 هزار تومان است و افزایش قیمت دام وارداتی منجربه ایجاد رقابت مناسبی با تولیدات داخلی شده است.

وی با بیان انکه قیمت دام داخلی نیز کاهش افته است افزود: با توجه به افزاش عرضه دام زنده در خرداد ماه، قیمت قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار کاهش دوباره خواهد داشت.

رئیس شورای تامین دام کشور ادامه داد: به دلیل بارندگیهای مناسبی که در سال جاری وجود داشت دامداران دامهای خود را دیر به بازار عرضه می کنند به طوری که بسیاری از آنها هنوز دام خود را به بازار عرضه نکرده اند و درماه آینده با انباشت عرضه مواجه خواهیم بود.

وی با بیان انکه قیمت فعلی دام زنده در نقاط مختلف کشور 32 تا 36 هزار تومان است گفت: نرخ این محصول و گوشت قرمز درخرداد ماه کاهش مجدد خواهد داشت و پیش بینی می شود کهقیمت لاشه گوسفندی به 70تا 80 هزار تومان برسد.

پوران تاکید کرد که دگر التهاب و افزاش قیمتی در بازار گوشت قرمز نخواهیم داشت زیرا بازار دگر با کمبودی مواجه نیست.