به گزارش «نود اقتصادی» هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی: در خیلی از سال‌های اخیر عرضه زمین در کشور متوقف شده است. اگر عرضه زمین متناسب با تقاضا انجام شده بود نباید سهم قیمت زمین در قیمت تمام شده مسکن ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌شد. اکنون منابع طبیعی عرضه بسیاری از زمین‌هایی که قابلیت کشت دارند را هم گرفته است.