به گزارش «نود اقتصادی» مجید موافق قدیری، رئیس انجمن صنایع خوراک دام اظهار کرد: صادق خلیلیان استاندار سابق خوزستان، درباره ذرت تولید داخل به مخبر و ساداتی‌نژاد، آمار غلط داده بود، زیر 40 هزار تن ذرت تولیدی در خوزستان را 400 تا 500 هزار تن اعلام کرده بودند!

خبرنگار: اسماعیل کوهی مقدم