فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن اظهار کرد: با این وضعیت بازار مسکن نمی‌توانیم برای جوانی جمعیت برنامه ریزی کنیم. تولید مسکن در یک دهه گذشته به یک سوم و یا حتی یک چهارم سقوط کرده است. دولت هیچ اراده‌ای برای کنترل بازار مسکن استیجاری ندارد.