رضا امیدی کارشناس رفاه اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران: آمارهایی که درباره بحران نظام بازنشستگی می‌دهند سفسطه و اشتباه است. گزارش‌های تامین اجتماعی و مرکز پژوهش‌ها درباره نظام بازنشستگی اشتباهات عجیب آماری داشت، نمی‌دانیم عمدی است یا واقعا بلد نیستند.