به گزارش «نود اقتصادی» حسین درودیان، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار کرد: جنس تورم ۲۰ درصدی که در بلند مدت در اقتصاد ایران داریم با  تورم‌هایی که در حد ۴۰ تا ۵۰ درصد مثل وضعیتی که در چند سال اخیرگرفتار ان شدیم متفاوت است.

وی افزود: این تورم‌ها به دلیل مسائلی است که از قضا تولید را هم مختل می‌کند، یعنی تورم‌هایی نیست که بگوییم از شدت تقاضاست که جلوی تقاضا را بگیریم و امیدوار باشیم که با کنترل جدی نقدینگی و کنترل جدی کسری بودجه بتوانیم جلوی تورم را بگیریم؛ لذا اقداماتی که در اقتصاد ما، تورم را مهار می‌کند، همان اقداماتی است که رشد تولید را هم به دنبال می‌آورد.

درودیان گفت: اگر ما هدف گذاری رشد تولید را در اقتصادمان جدی بگیریم در حقیقت منجر می‌شود به اقداماتی که به مهار تورم هم می‌انجامد؛ لذا این دو شعار را می‌توانیم بگوییم که باهم تناسب و همسویی دارد و گام برداشتن در جهت یکی از آنها اگر به درستی در آن بخواهیم گام برداریم مستلزم این نیست که  هدف دیگر را از دست بدهیم، بلکه حتی می‌تواند هم افزایی ایجاد و کمک کند.