به گزارش «نود اقتصادی»، ارسلان مالکی، سرپرست سازمان زمین و مسکن اظهار داشت: بر اساس برآورهای ما برای ساخت یک میلیون مسکن حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار زمین نیاز است. در حال حاضر ۲۳ هزار هکتار زمین وجود دارد که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است و مراحل الحاق به شهرها را طی می‌کند. یک ۲۴ هزار هکتار زمین هم وجود دارد که شناسایی شده و آماده در اختیار قرار گرفتن است.

وی بیان کرد: غیر از این هم ۳۶ هزار مکان یابی ساخت شهرک اتفاق افتاده و ۱۲ هزار با نیروهای مسلح توافق شده است. به طور کلی با در نظر گرفتن اینکه ۴ میلیون مسکن توزیع دارد و به بخش‌های مختلف روستایی، خودمالکی و شهری تقسیم می‌شود به نظر می‌رسد برای تأمین زمین به مشکل نخواهیم خورد.