در همین زمینه ببینید:

رمز ارز ملی نقشه جدید طراحان استقلال بانک مرکزی است
نهادهای امنیتی حواسشان به رمز ریال بانک مرکزی باشد، با اجرای این طرح، اقتصاد ایران دچار چالش‌های اساسی خواهد شد