به گزارش "نود اقتصادی "بررسی صورت های مالی سال  1400 «وگردش» نشان می دهد که بانک گردشگری در امر سود سازی نیز عملکرد بسیار مناسبی داشته و مدیران آن  توانسته اند فعالیت های عملیاتی بانک را از زیان خارج کنند.


بانک گردشگری  در سال 1400 بیش از 55میلیارد تومان سود شناسایی کرد که این مبلغ در صورت های تلفیقی «وگردش» به بیش از یک هزارو 765 میلیارد تومان می رسد.


براساس این گزارش ، به این ترتیب زیان انباشته «وگردش» در سال 1400 به صفر رسید و این بانک در ادامه نیز توانست تا پایان بهار 1401، بیش از 237 میلیارد تومان سود انباشته کند و از لیست بانک های زیانده خارج شود.
روند روبه رشد سودسازی در بانک گردشگری باعث شد تا نسبت های ارزندگی برای «وگردش» تقویت شود و سهام این بانک به سطح ارزندگی بازگردد.