اخبار شرکتها-داریوش سلمانیان به تازگی از سوی محمد هادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به عنوان عضو موظف هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر معرفی شده است.

او،جایگزین حامد قادرمرزی در هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شده است.

سلمانیان دراین مراسم با تاکید براهداف اصلی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، تصریح کرد: در حال حاضر تعداد زیادی از افراد فاقد پوشش بیمه در جامعه وجود دارند که این صندوق با حمایت های خود به عنوان یک پشتیبان و حامی می تواند نقش آفرین باشد. 

وی، اذعان داشت که یکی از راه‌ های تحقق عدالت در جامعه توسعه پوشش های بیمه ای بوده که از این طریق می توان شاخص های توسعه و عدالت را بهبود بخشید. 

عضو هیات مدیره صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تصریح کرد که این صندوق نسبت به سایر صندوق های موجود بیمه ای جوانتر است، بنابراین می توان با ورودی های مناسب به صندوق و محاسبات دقیق تر، خدمات مناسب تری هم به جامعه مخاطبان صندوق ارائه کرد.

سلمانیان ابراز امید واری کرد که با هم افزایی و تلاش بیشتر، می توان گام های مهمتری در ارائه خدمات بیمه ای به مخاطبان این صندوق برداشت.