به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی رقم منابع ۳ و ۴ در هزار دریافتی اتاق ایران از شرکت‌ها را ناچیز می‌دانند، اما طبق صورت مالی شرکت نفت‌پارس، این شرکت طی دو سال اخیر نزدیک به ۹/۵ میلیارد تومان سهم به اتاق بازرگانی پرداخت کرده است.

قابل ذکر است سهم شرکت نفت‌پارس از کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر که سال ۱۳۹۹ حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده، حتی نیم درصد نبوده و فقط ۲۹/. درصد است.